PARKING NA TERENIE SIONGALU JEST PŁATNY
Każda osoba korzystająca z parkingu Sinogal zobowiązana jest:
a)     pobrać bilet z parkomatu (nawet dla postoju poniżej 1 h) lub
b)     
posiadać naklejkę informującą o korzystaniu z aplikacji MobiParking lub
c)      
posiadać przepustkę (abonament)
Bilety parkingowe / naklejki / przepustki należy umieścić za przednią szybą samochodu w widocznym miejscu.
UWAGA:
Brak jednego z tych oznaczeń będzie oznaczał złamanie Regulaminu Parkingi i będzie skutkował nałożeniem opłaty.

Cennik Parkingu obowiązuje od 01.05.2023

Opłata za najem miejsca
parkingowego niestrzeżonego pobierana 7 dni w tygodniu 24h na dobę.

Opłatę za postój pojazdu należy
wnieść niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu.

Z opłaty zwolnieni się
posiadacze kart abonamentowych.

OBOWIĄZUJĄ NASTĘPUJĄCE STAWKI ZA
POSTÓJ ZA KAŻDĄ ROZPOCZĘTĄ GODZINĘ:

•            pierwsza godzina – gratis

•            każda kolejne 30 min – 2,00 zł,

 

Abonament miesięczny – 120,00 zł

REGULAMIN OGÓLNODOSTĘPNEGO PŁATNEGO NIESTRZEŻONEGO PARKINGU SINOGAL ul. Kościuszki 4, Wałcz

 

 

 1. Przedmiot Regulaminu.

 

1.1.       Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z terenu ogólnodostępnego płatnego niestrzeżonego parkingu SINOGAL zlokalizowanego ul. Kościuszki 4, 78-600 Wałcz

1.2.       Parking jest czynny całodobowo we wszystkie dni tygodnia przez cały rok.

1.3.       Na terenie Parkingu, zgodnie z zasadami ruchu drogowego określonymi w ustawie zdnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.) obowiązuje strefa ruchu.

1.4.       Parkingiem zarządza firma AW sp. z o.o. z siedzibą w Strącznie 108, kod pocztowy 78-642, NIP 7651692497.

1.5.       Regulamin Parkingu umieszczony jest na terenie Parkingu. Cennik dostępny jest na Parkomatach.

1.6.       WJAZD NA TEREN PARKINGU OZNACZA AKCEPTACJĘ REGULAMINU.

 

 1. Dla wyjaśnienia pojęć użytych w treści Regulaminu, poniższe zwroty otrzymują następujące znaczenie:

 

2.1.       Czas Postoju Pojazdu – jest to okres postoju Pojazdu na terenie Parkingu, łącznie i nieprzerwanie nie dłuższy niż 240 godzin.

2.2.       Miejsce Parkingowe – miejsce do parkowania na terenie Parkingu.

2.3.       Korzystający z Parkingu – kierowca, który wjeżdża na Parking i umieszcza Pojazd na Miejscu Parkingowym, bądźwinnym miejscu naterenie Parkingu lubjeżelinie można ustalić tożsamości kierowcy Pojazdu domniemywa się, że Korzystającym z Parkingu jest właściciel, bądź posiadacz Pojazdu.

2.4.       Opłata Parkomatowa – czynsz należny z tytułu zawarcia Umowy Najmu, którego wysokość zależna jest od Czasu Postoju Pojazdu na Parkingu i określona jest w informacji umieszczonej na Parkomacie

2.5.       Kara umowna – należność za nienależyte wykonanie Umowy Najmu lub z tytułu zaparkowania Pojazdu w miejscu objętym Zakazem parkowania, w kwocie wskazanej w informacji umieszczonej w wezwaniu do zapłaty, płatna przez Korzystającego z Parkingu w przypadkach określonych w punkcie 8. Regulaminu.

2.6.       Parking – teren ogólnodostępnego płatnego parkingu wyznaczony i zarządzany przez Zarządcę, i będący Parkingiem niestrzeżonym, zlokalizowany przy Kościuszki 4, 79-600 Wałcz.

2.7.       Zarządca – firma AW sp. z o.o. z siedzibą w Strącznie 108, kod pocztowy 78-642, NIP 7651692497.

2.8.       Parkomat – urządzenie umieszczone na terenie Parkingu przystosowane do pobierania Opłaty Parkomatowej, należnej za najem Miejsca Parkingowego (instrukcja obsługi Parkomatu umieszczona jest na Parkomacie).

2.9.       Regulamin – treść niniejszego dokumentu będącego regulaminem Parkingu płatnego, niestrzeżonego.

2.10.     Pojazd – silnikowy środek transportu.

2.11.     Umowa Najmu – umowa najmu Miejsca Parkingowego zawarta pomiędzy Korzystającym z Parkingu a AW sp. z o.o.

2.12.     Pierwsze wezwanie do zapłaty – wezwanie do zapłaty Kary umownej pozostawione przez Kontrolera Parkingu za przednią wycieraczką Pojazdu, w sytuacji, nienależytego wykonania Umowy Najmu przez Korzystającego z Parkingu lub zaparkowania Pojazdu w miejscu objętym Zakazem parkowania.

2.13.     Ponowne wezwanie do zapłaty – wezwanie do zapłaty Karyumownej wysyłane na adres zamieszkania właściciela Pojazdu w przypadku, gdy Korzystający z Parkingu nie uregulował Pierwszego wezwania do zapłaty. Zarządca pozyskuje adres właściciela lub posiadacza pojazdu z CEP.

2.14.     Zakaz parkowania – miejsca, w których parkowanie jest niedozwolone przez Korzystających z Parkingu. Na terenie Parkingu są to: chodniki, tereny zielone, pasy namalowane na jezdni, przejścia dla pieszych, jak również miejsca położone w odległości mniejszej niż10 m od przejścia dla pieszych orazdrogi na terenie Parkingu, w tym również pobocza nieoznaczone jako Miejsca Parkingowe oraz miejsca określone w pkt 7.9 Regulaminu.

2.15.     Aplikacja – aplikacja mobilna na telefon z systemem operacyjnym Android lub iOS umożliwiająca wniesienie Opłaty Parkomatowej.

2.16.     Kontroler Parkingu – osoba uprawniona przez Zarządcę do sprawdzenia, czy Korzystający z Parkingu korzysta z niego w sposób określony niniejszym Regulaminem i w przypadku naruszeń Regulaminu upoważniona do postępowania zgodnie z punktem 8. Regulaminu.

2.17.     CEPiK – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców.

2.18.    Abonament – stała miesięczna opłata za korzystanie z Parkingu.

2.19      Karta abonamentowa – dokument potwierdzający opłacenie miesięcznego Abonamentu zawierający dane pojazdu upoważnionego do korzystania z Parkingu bez ponoszenia opłat za czas postoju. Karta abonamentowa jest ważna tylko po opłaceniu Abonamentu za dany miesiąc.

 

 1. Zawarcie Umowy Najmu Miejsca Parkingowego.

3.1.        Poprzez wjazd na teren Parkingu, Korzystający z Parkingu zawiera z AW SP. Z O.O. Umowę Najmu Miejsca Parkingowego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (w tym art. 69, art. 384 oraz art. 659), przy czym czynności związane z windykacją należności są realizowane przez Zarządcę.

3.2.        W przypadku braku akceptacji postanowień Regulaminu Korzystający z Parkingu może od Umowy odstąpić w terminie 5 minut od wjazdu na teren Parkingu. W przypadku wykonania prawa odstąpienia od Umowy uważana jest ona za niezawartą, a Korzystający z Parkingu zobowiązany jest niezwłocznie opuścić teren Parkingu.

3.3.        Umowa Najmu zostaje zawarta w momencie wjazdu na teren Parkingu i kończy się z momentem wyjazdu Pojazdu z terenu Parking

3.4.        Parking przeznaczony jest wyłącznie dla Pojazdów, których Korzystający z Parkingu uiścili Opłatę Parkomatową za najem Miejsca Parkingowego, z zastrzeżeniem postanowień pkt 4.8, 4.9 i 4.10 Regulaminu.

3.5.        Od momentu zaparkowania Pojazdu na terenie Parkingu, Korzystający z Parkingu zobowiązany jest uiścić Opłatę Parkomatową. Czas od zaparkowania Pojazdu do wykupienia Opłaty Parkomatowej nie może być dłuższy niż 5 minut. Po upływie tego czasu, Kontroler Parkingu może dokonać czynności opisanych w pkt. 8 Regulaminu.

3.6.        ObowiązekuiszczeniaOpłatyParkomatowej zaparkowanie Pojazduna terenie Parkingu obowiązujewe wszystkie dnirobocze,soboty, niedziele orazświęta,24 godzinyna dobę.

3.7.        Bilet parkingowy otrzymany na dowód uiszczenia Opłaty Parkomatowej jest ważny tylko dla tego Parkingu.

 

 1. Opłata Parkomatowa.

 

4.1.        Korzystający z Parkingu zobowiązany jest uiścić Opłatę Parkomatową odpowiednio dla planowanego     Czasu            Postoju  Pojazdu,            według  wskazań            wynikających z informacji umieszczonej na Parkomacie. Ceny określone w informacji umieszczonej na Parkomacie są cenami brutto zawierającymi obowiązujący podatek VAT. Bilet parkingowy jest równocześnie paragonem fiskalnym.

4.2.        Opłatę Parkomatową uiszcza się poprzez:

 1. a) uiszczenie opłaty w Parkomacie gotówką lub poprzez wbudowany terminal płatniczy;
 2. b) poprzez zapłatę za pośrednictwem Aplikacj
 3. c) wykupienie Abonamentu

4.3.       Parkomat przyjmuje bilon w polskich złotych, w wysokości: 5 zł, 2 zł, 1 zł, 50 gr., 20 gr., 10 gr. Automat nie wydaje reszty.

4.4.       Minimalna opłata parkomatowa wynosi 2,00 zł i ma ona zastosowanie do postoju powyżej 60 min

4.5.       Dowodem uiszczenia Opłaty Parkomatowej jest wydawany przez Parkomat po jej uiszczeniu bilet parkingowy, który Korzystający z Parkingu zobowiązany jest umieścić pod przednią szybą Pojazdu, w miejscu dobrze widocznym z zewnątrz Pojazdu, w sposób umożliwiający odczytanie treści biletu parkingowego, w tym wysokości uiszczonej Opłaty Parkomatowej i opłaconego Czasu Postoju Pojazdu. W przypadku płatności przez Aplikację należy pozostawić w widocznym miejscu, pod przednią szybą Pojazdu kartkę z nazwą „Operatora Aplikacji” z usług, którego korzysta Korzystający z Parkingu lub naklejkę z nazwą lub logotypem „Operatora Aplikacji”. W przypadku opłacenia Abonamentu należy pozostawić w widocznym miejscu, pod przednią szybą Pojazdu kartę Abonamentową, której dane odpowiadają danym parkowanego Pojazdu.

4.6.       Obowiązek uiszczenia Opłaty Parkomatowej dotyczy każdego dozwolonego miejsca zaparkowania pojazdu na terenie Parkingu.

4.7.       Wszelkie nieprawidłowości w działaniu i pobieraniu Opłaty Parkomatowej poprzez Parkomat należy zgłosić bezpośrednio obsłudze Parkingu lub dzwoniąc pod numer widniejący na Parkomacie.

4.8.    Stawką zerową za parkowanie na Parkingu objęte są pojazdy uprzywilejowane: karetki pogotowia,     radiowozy     Policji,     Służby     Więziennej,     Żandarmerii     Wojskowej i Straży Miejskiej, pojazdy Straży Pożarnej w trakcie wykonywania obowiązków służbowych

 

 1. Czas parkowania Pojazdu.

5.1.        MaksymalnyCzasu Postoju Pojazdu określonyna bilecie pobranym zParkomatuwynosi 240 godzin, po upływie którego Korzystający z Parkingu zobowiązany jest usunąć Pojazd z  terenu Parkingu. W przypadku nieusunięcia Pojazdu z terenu Parkingu poczytuje się, iż Korzystający z Parkingu korzysta z Miejsca Parkingowego bezprawnie, co oznacza, że będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty odpowiadającej kwocie Kary Umownej określonej w pkt. 8.3.1 Regulaminu za każdy rozpoczęty dzień bezprawnego korzystania z Parkingu aż do momentu dobrowolnego lub przymusowego usunięcia Pojazdu z terenu Parkingu.

5.2        Zapisy punktu 5.1 nie dotyczą posiadaczy Abonamentu opłaconego za okres postoju.

 

 1. Obowiązki Korzystającego z Parkingu i innych miejsc parkowania.

6.1.       Korzystający z Parkingu zobowiązany jest do umieszczenia ważnego biletu parkingowego, tj. upoważniającego do postoju w czasie, kiedy Pojazd znajduje się na terenie Parkingu, wydawanego przez Parkomat, pod przednią szybą Pojazdu (np. na desce rozdzielczej), w miejscu dobrze widocznym z zewnątrz Pojazdu, w sposób umożliwiający odczytanie treści biletu parkingowego, w tym wysokości uiszczonej Opłaty Parkomatowej i opłaconego Czasu Postoju Pojazdu lub zamiennie w przypadku płatności przez Aplikację niepozostawieniu za przednią szybą Pojazdu kartki z nazwą „Operatora Aplikacji” z usług, którego korzysta Korzystający z Parkingu lub naklejki z nazwą lub logotypem „Operatora Aplikacji”, albo do umieszczenia na desce rozdzielczej Karty Abonamentowej upoważniającej go do bezpłatnego postoju na Parkingu.

6.2.       Korzystający z Parkingu zobowiązany jest do uiszczenia Opłaty Parkomatowej, a w przypadkach przewidzianych w punkcie 8 Regulaminu również do uiszczenia Kary Umownej oraz kosztów związanych z pozyskaniem danych właściciela lub posiadacza Pojazdu z CEP i dochodzeniem zapłaty Kary Umownej.

6.3.       Korzystający z Parkingu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone na terenie Parkingu wynikające zarówno z przyczyn leżących po stronie Korzystającego z Parkingu, jak i związanych z pozostawieniem Pojazdu na Parkingu.

6.4.       Korzystający z Parkingu zobowiązany jest do korzystania z Parkingu w taki sposób, aby nie utrudniać korzystania z Parkingu innym Korzystającym z Parkingu.

6.5.       Korzystający z Parkingu zobowiązany jest do zatrzymywania Pojazdu w odległości umożliwiającej dostęp do sąsiednich Pojazdów innym Korzystającym z Parkingu.

 

 1. Zasady korzystania z Parkingu.

7.1.       AW SP. Z O.O. nie odpowiadają za szkody, w tym szkody Korzystającego z Parkingu, poniesione z winy innych użytkowników Parkingu bądź osób trzecich.

7.2.       Na terenie Parkingu obowiązują przepisy Ustawy Prawo o ruchu drogowym.

7.3.       Na terenie Parkingu dozwolona jest prędkość do 20 km/h.

7.4.       Korzystający z Parkingu zobowiązany jest do przestrzegania znaków drogowych pionowych i poziomych, poleceń obsługi Parkingu oraz innych osób posiadających uprawnienia w tym zakresie.

7.5.       Zarządca ani AW SP. Z O.O. nie ponoszą odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie znajdujących się na terenie Parkingu Pojazdów mechanicznych, jak również nie odpowiadają za rzeczy pozostawione w tych Pojazdach.

7.6.       Na parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących wszelkiego rodzaju broń palną oraz materiały niebezpieczne w szczególności łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz inne, chyba że, Korzystający z Parkingu ma stosowne zezwolenie i znajdujący się w pojeździe niebezpieczny materiał jest zabezpieczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7.7.       Na terenie Parkingu zakazane jest: naprawianie, mycie, odkurzanie pojazdów, wymiana cieczy chłodzącej, paliwa lub oleju, palenie i używanie otwartego ognia, magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie, tankowanie z włączonym silnikiem, nieuzasadnione pozostawianie Pojazdu z pracującym silnikiem, zanieczyszczanie Parkingu, parkowanie Pojazdów z nieszczelnym wlewem paliwa i inne czynności, które prowadzą do stworzenia zagrożenia na terenie Parkingu.

7.8.       Na terenie Parkingu zakazane jest prowadzenie działalności gospodarczej, w szczególności świadczenia usługi przewozu osób (m.in. w zakresie rozpoczęcia lub zakończenia przewozu) czy samoobsługowego wynajmu Pojazdów przez osoby fizyczne lub prawne, które nie zawarły stosownego porozumienia lub nie uzyskały pisemnej zgody z AW SP. Z O.O.

7.9.       Na Parkingu nie wolno parkować Pojazdu:

7.9.1.    na przejściach dla pieszych („zebrach”);

7.9.2.    na chodnikach;

7.9.3.    na drogach dojazdowych oraz drogach włączenia się do ruchu;

7.9.4.    na innych drogach odpowiednio oznakowanych znakiem zakazu postoju lub znakami poziomymi;

7.9.5.    na miejscach wydzielonych i oznakowanych za wyjątkiem Pojazdów do tego upoważnionych;

7.9.6.    w miejscach, w których zaparkowanie Pojazdu może powodować zagrożenie dla ruchu pojazdów, osób lub mienia;

 

 1. Kary Umowne i dochodzenie należności.

8.1.       W przypadkach nienależytego wykonania Umowy Najmu przez Korzystającego z Parkingu jak również zaparkowania Pojazdu w miejscu objętym Zakazem parkowania, zobowiązany jest on do uiszczenia Kary umownej w wysokościach wskazanych w pkt. 8.3. poniżej.

8.2.       Nienależyte wykonanie Umowy Najmu przez Korzystającego z Parkingu polega na:

8.2.1. braku uiszczenia Opłaty Parkomatowej,

8.2.2. przekroczeniu opłaconego Czasu Postoju Pojazdu,

8.2.3. niepozostawieniu ważnego biletu parkingowego za przednią szybą Pojazdu, a w przypadku płatności przez Aplikację niepozostawieniu za przednią szybą Pojazdu kartki z nazwą „Operatora Aplikacji” z usług, którego korzysta Korzystający z Parkingu lub naklejki z nazwą lub logotypem „Operatora Aplikacji” a w przypadku Abonamentu Karty Abonamentowej,

8.2.4. przekroczeniu maksymalnego Czasu Postoju Pojazdu,

8.2.5. naruszeniu obowiązków wskazanych w punktach 6.3. do 6.4., jak również wskazanych w punktach 7.2. – 7.4. ,7.6. – 7.9. Regulaminu.

8.3.       Wysokość Kary umownej wynosi odpowiednio:

8.3.1.    60 zł – w przypadku nienależytego wykonania Umowy Najmu, o którym mowa w pkt 8.2.1.-8.2.4., w sytuacji, gdy zapłata Kary umownej nastąpi w ciągu 7 dni od otrzymania Pierwszego wezwania do zapłaty,

8.3.2. 120 zł – w przypadku nienależytego wykonania Umowy Najmu, o którym mowa pkt 8.2.1.-8.2.4., w sytuacji, gdy zapłata Kary umownej nie nastąpi w terminie 7 dni od otrzymania Pierwszego Wezwania do Zapłaty;

8.3.3. 120 zł za każdą rozpoczętą dobę parkowania – w przypadku nienależytego wykonania Umowy Najmu, o którym mowa pkt 8.2.5,

8.3.4. 10 zł – w przypadku uiszczenia Kary umownej przez Korzystającego z Parkingu będącego osobą fizyczną w terminie przekraczającym 14 dni licząc od dnia otrzymania Ponownego wezwania do zapłaty i skierowania trzeciego wezwania do zapłaty przez kancelarią prawną albo 40 euro w przypadku uiszczenia Kary umownej Korzystającego z Parkingu będącego osobą prawną w terminie przekraczającym 14 dni licząc od dnia otrzymania Ponownego wezwania do zapłaty i skierowania trzeciego wezwania do zapłaty przez kancelarią prawną,

8.3.5. dwukrotność aktualnej opłaty za list polecony, obowiązujący u operatora pocztowego za przygotowanie Ponownego wezwania do zapłaty i wysłania go za pośrednictwem operatora pocztowego przez Zarządcę,

8.3.6. dwukrotność aktualnej opłaty za list polecony, obowiązujący u operatora pocztowego za przygotowanie wezwania do zapłaty i wysłania go za pośrednictwem operatora pocztowego przez kancelarią prawną reprezentującą Zarządcę,

8.3.7. 250 zł – w przypadku zaparkowania Pojazdu na Parkingu poza miejscem wyznaczonym do parkowania lub na Zakazie parkowania.

8.4.        Oryginał Pierwszego wezwania do zapłaty zawierającego naliczenie Kary umownej Zarządca za pośrednictwem Kontrolera Parkingu umieści za przednią wycieraczką Pojazdu, kopię potwierdzenia naliczenia Kary umownej zachowuje Zarządca.

8.5.        Jeżeli Korzystający z Parkingu nie dokona płatności wterminie wskazanym wPierwszym wezwaniu do zapłaty, Zarządca skieruje do CEP zapytanie o dane właściciela lub posiadacza Pojazdu i skieruje Ponowne Wezwanie do zapłaty.

8.6.       Jeżeli właściciel lub posiadacz Pojazdu nie dokona płatności należności w terminie wskazanym w Ponownym Wezwaniu do zapłaty, Zarządca skieruję sprawę do windykacji należności za pośrednictwem kancelarii prawnej.

8.7.       Płatności należy dokonać przelewem na numer rachunku bankowego, wskazany wezwaniu do zapłaty.

8.8.       Zarządca uprawniony jest również do sfotografowania pojazdu, który naruszył Regulamin.

8.9.       Kary umowne mogą być naliczane z każdego tytułu odrębnie i podlegają kumulacji.

8.10.     Jeżeli do momentu upływu okresu 24 godzin parkowania licząc od naliczenia Kary umownej za brak uiszczenia Opłaty Parkomatowej dany Pojazd nie opuści terenu Parkingu i nie zostanie uiszczona Opłata Parkomatowa, wówczas Zarządca jest uprawniony do naliczenia kolejnej Kary umownej z tego samego tytułu za każdy kolejny 24 godzinny okres parkowania.

8.11.     Korzystający z Parkingu zostanie dodatkowo obciążony kosztem pozyskania danych właściciela lub posiadacza Pojazdu z CEP, a także kosztami windykacji oraz postępowania sądowego i egzekucyjnego.

8.12.     Zarządca może dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość Kar umownych zastrzeżonych w niniejszym Regulaminie na zasadach ogólnych określonych wkodeksie cywilnym.

8.13.     Korzystający z Parkingu, kwestionujący zasadność wystawienia Pierwszego wezwania do zapłaty lub Ponownego wezwania do zapłaty, może w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania wnieść w formie pisemnej reklamację na adres Zarządcy: AW sp. z o.o. z siedzibą w Strącznie 108, kod pocztowy 78-642 lub na adres email: parking@sinogal.pl

 

 1. Ochrona danych osobowych.

9.1.       Zarządca będzie przetwarzał dane osobowe właścicieli lub posiadaczy Pojazdów, w sytuacji, gdy kierowca tegoż Pojazdu po wjeździe na Parking nie uiści Opłaty Parkomatowej, nie umieści ważnego biletu parkingowego, przekroczy opłacony albo maksymalny Czas Postoju Pojazdu, naruszy obowiązki wskazane w pkt 6.3.-6.4, 7.2.-7.4., 7.6.- 7.7. lub zaparkował w miejscu niedozwolonym, tj. w takim wypadku Zarządca fotografuje pojazd i następnie występuje do CEP z wnioskiem o udzielnie informacji kto jest właścicielem lub posiadaczem Pojazdu, podając przy tym markę pojazdu oraz jego numery rejestracyjne.

 

9.2.       W związku z powyższym Zarządca oświadcza, iż będzie administratorem ww. danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.

9.3.       Zarządca informuje, iż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

9.3.1.  art. 6 ust.1 lit. b) RODO – konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej Umowy Najmu;

9.3.2.  art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zarządcy wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości, w związku z realizacją przedmiotu Umowy Najmu;

9.3.3.  art. 6 ust. 1 lit. f)RODO –koniecznośćrealizacjiprawnie uzasadnionych interesów Zarządcy, związanych z zapewnieniem właściwej realizacji Umowy Najmu, w tym ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą Umową Najmu oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia.

9.4.       Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym Umowa Najmu zostanie wykonana, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń lub inne wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

9.5.       Każdemu Korzystającemu z Parkingu przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Uprawnienia te będą realizowane przez administratora w granicach obowiązujących przepisów prawa.

9.6.       Dane Korzystającego z Parkingu będą podlegały udostępnieniu na podstawie obowiązujących przepisów prawa podmiotom uprawnionym do uzyskania danych np. CEP, sądom lub organom ścigania.

9.7.       Odbiorcami danych Korzystających z Parkingu będą instytucje upoważnione z mocy prawa. Dane Korzystającego z Parkingu będą podlegały udostępnieniu podmiotom współpracującym z Administratorem przy wykonywaniu Umowy Najmu, w tym do:

9.7.1.     Kolejowe Zakłady Łączności Sp. z o.o., ul. Ludwikowo 1, 85-502 Bydgoszcz;

9.7.2.     AW Projekt sp. z o.o., Strączno 108, 78-642 Strączno

9.8.       Dane udostępnione przez Korzystającego z Parkingu oraz dane z CEP nie będą podlegały profilowaniu.

9.9.       Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

 1. 10. Czas obowiązywania Reg

 

Regulamin obowiązuje od 01.08.2022 r.