Polityka prywatności

1. Administrator danych osobowych  
    Nazwa: AW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
    Adres: Strączno 108, 78-642 Strączno
    Osoba odpowiedzialna: Paweł Bieleń
    Pozostałe dane kontaktowe (np. telefon, e-mail itp.)
    Tel.: +48 608 00 79 79
    Email: pawel@apartamentywieza.pl
    dalej zwany „Administratorem Danych”
    
3. Zbiory danych osobowych Klientów przetwarzane przez Administratora Danych
    Administrator Danych przetwarza następujące zbiory danych Klientów:
    1. Klienci AW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
    2. Baza marketingowa AW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
    Powyższe zbiory zostały zgłoszone do rejestru zbiorów danych osobowych prowadzonego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
    
4. Cel przetwarzania / cel wykorzystywania rejestru
    Dane osobowe Klientów są / mogą być przetwarzane przez Administratora Danych w celu:
    1. Realizacji umowy zawartej pomiędzy Administratorem Danych a Klientem;
    2. Sprzedaży, obsługi posprzedażowej;
    3. Rezerwacji mieszkań, garaży i innych powierzchni;
    4. Utrzymania, rozwijania oraz analizowania relacji z Klientami, a także tworzenia statystyk;
    5. Marketingu produktów i usług Administratora Danych;
    6. Prowadzenia badań rynkowych i organizowania konkursów marketingowych przez Administratora Danych oraz przez dowolną inną spółkę należącą do tej samej grupy kapitałowej co Administrator Danych;
    7. Tworzenia profilów osobowościowych Klienta (tzw. profilowanie).
    Przykładowo, gdy Klient zainteresowany znalezieniem nowego mieszkania skontaktuje się z Administratorem Danych, Administrator Danych wprowadza dane Klienta do bazy, co umożliwia mu udzielenie odpowiednich informacji. Jeżeli następnie okaże się, że dostępne są mieszkania, które spełniają kryteria wyznaczone przez Klienta, Administrator Danych może się z nim skontaktować za pośrednictwem kanałów kontaktowych lub marketingowych.

5. Podstawa prawna przetwarzania danych
    Podstawą dla przetwarzanie danych Klientów przez Administratora Danych jest:
    1. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Administratorem Danych a podmiotem danych osobowych –konieczność przetwarzania danych osobowych dla realizacji tej umowy;
    2. W przypadku przetwarzania danych osobowych m.in. dla celów marketingowych, tworzenia profilów osobowościowych lub wysyłki informacji handlowej –zgoda osoby, której dane dotyczą.
    Podmiot danych osobowych jest uprawniony do wycofania zgody na przetwarzanie danych w każdym momencie. Pragniemy jednak zaznaczyć, że w niektórych przypadkach wycofanie zgody może uniemożliwić Administratorowi Danych świadczenie określonych usług na rzecz Klienta.
    
6. Zawartość zbioru danych osobowych
    Zbiory danych osobowych przetwarzane przez Administratora Danych zawierają dane kontaktowe Klientów oraz ich podstawowe dane osobowe.
    Powyższe dane osobowe przetwarzane są w połączeniu z uzyskanymi od Klientów preferencjami dotyczącymi poszukiwanych nieruchomości oraz informacjami o stanie nieruchomości na wynajem lub na sprzedaż/sprzedanych przez Administratora Danych.
    Zbiór danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Danych może zawierać m.in. następujące dane osobowe:
    • imię i nazwisko Klienta,
    • dane kontaktowe Klienta (adres, telefon, e-mail),
    • osobisty numer identyfikacyjny Klienta,
    • dane do faktury,
    • informacje dotyczące relacji z Klientem, takie jak data wprowadzenia danych osobowych Klienta do systemu, informacje o korespondencji i komunikacji prowadzonej z Klientem za pośrednictwem różnych kanałów, zastrzeżenia złożone przez Klienta i umowy,
    • informacje o tym, co Klienta interesuje oraz inne informacje dostarczone przez Klienta.
    Zakres danych osobowych przetwarzanych w zbiorze może różnić się w zależności od celu dla jakiego przetwarzane są dane osobowe Klientów.

7. Źródła pozyskania danych osobowych
    Gromadzone dane osobowe pochodzą przede wszystkim od Klienta. Mogą być także gromadzone i aktualizowane na podstawie rejestru mieszkańców oraz innych odpowiednich rejestrów publicznych i prywatnych.

8. Przekazywanie danych osobowych do podmotów trzecich
    Administrator Danych przekazuje dane osobowe tylko firmie Olinek Magdalena Bieleń, która prowadzi obsługę sprzedaży zgodnie z podpisaną umową z Administratorem Danych.
    
9. Przekazywanie danych poza EOG
    Administrator Danych nie przekazuje Danych Osobowych Klientów poza Europejski Obszar Gospodarczy.
    
10. Okres przechowywania danych
    Dane osobowe przechowywane są przez cały czas trwania relacji z Klientem i są usuwane niezwłocznie po zakończeniu tej relacji, chyba że Administrator Danych jest zobowiązany na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów do ich przechowywania przez dłuższy okres.

11. Prawa podmiotu danych
    Prawo do wglądu. Podmiot danych osobowych ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora Danych, w tym m.in. do uzyskania informacji w zakresie:
    celu, zakresu i sposobu przetwarzania jego danych osobowych,
    informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane go dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych osobowych,
    uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane,
    informacji o sposobie udostępniania danych osobowych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którymdane te są udostępniane
    W celu realizacji powyższego prawa podmiot danych może zwrócić się z odpowiednim zapytaniem do Administratora Danych telefonicznie pod numerem (22) 202 69 75
    Podmiot danych może skorzystać z powyższego prawa nie częściej niż raz na 6 miesięcy.
    Prawo do żądania poprawienia i usunięcia danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania. Podmiot danych ma prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania jego danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sieprnia 1997 roku albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane
    Prawo do nieudzielania zgody. Podmiot danych ma prawo do nieudzielenia lub wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu. W szczególności ma on prawo do nieudzielania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu marketingowym, wysyłki informacji handlowej oraz w celu profilowania.
    Prawo do złożenia skargi. Podmiot danych ma prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru w zakresie przetwarzania jego danych osobowych przez Administratora Danych.

12. Profilowanie
    Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych obejmuje profilowanie podmiotu danych. Profilowanie oparte jest na statusie Klienta na stronie domowej Administratora Danych oraz w rejestrze. Dążąc do zaspokajania potrzeb Klienta i zapewnienia trafności w doborze danych, Administrator Danych przekazuje informacje, które mogą Klienta zainteresować. W oparciu o wynik profilowania Klient może otrzymywać dodatkowe informacje, materiały marketingowe skierowane do określonej grupy Klientów, oferty lub ankiety.
    
13. Konsekwencje rezygnacji przez podmiot danych z przekazania danych kontrolerowi
    Przetwarzanie danych osobowych podmiotu danych przez Administratora Danych jest konieczne do świadczenia przez niego usług na rzecz podmiotu danych.
    Jeżeli na żądanie podmiotu danych przetwarzanie danych osobowych jest ograniczone lub jeżeli podmiot danych nie zgodzi się na przetwarzanie swoich danych osobowych,   Administrator Danych nie może zagwarantować świadczenia całości swoich usług, a w skrajnych przypadkach – może to doprowadzić do nie możliwości świadczenia przez niego jakichkolwiek usług na rzecz podmiotu danych.